Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

-k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo -Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme -všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
-získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali -ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami a ponukami o ktoré ste nás požiadali, stačí nás o tejto skutočnosti informovať e-mailom -môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.potery-gombos.sk
Gombos V s.r.o. 925 42 Trstice 1111 IČO: 53561660 
-prevádzkovateľ získava osobné údaje aj pomocou kontaktných údajov, umiestnených na internetovej stránke www.potery-gombos.sk
II. Účel spracúvania osobných údajov
-účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty -účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy -účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie podkladov k uzavretiu zmluvy -účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom eletronickej pošty -účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie ponúk, noviniek a akcií na prevádzkovateľa, ak o túto službu zákazník prejaví záujem
III. Zoznam spracúvaných osobných údajov
-prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje, údaje na doručenie -kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely portvdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru alebo služby), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) -fakturačnými údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu -údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
IV. Poskytnutie osobných údajov
-prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva.V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky -prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby – zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním
V. Zverejnenie údajov
-prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje
VI. Zasielanie ponúk, noviniek a akcií
-zákazník čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, aby prevádzkovateľ spracúval po dobu 12 mesiacov osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, mailová adresa, telefónne číslo na účely zasielania cenových ponúk, noviniek a akcií o ktoré zákazník požiadal prostredníctvom internetovej stránky www.omietky.sk. Ak si zákazník už tovar alebo službu vybral a zrealizoval objednávku a viac si neželá dostávať žiadané emaily s našimi akciami a ponukami, stačí ak nás o tejto skutočnosti informuje e-mailom
VII. Podmienky spracúvania
-prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov -prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR -prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
VIII. Práva a povinnosti dotknutej osoby
-zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,, dotknutá osoba,,), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje -dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonove-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa -dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä právom na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý az šiesty bod c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby -všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby prevádzkovateľ splní a dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná do 30 dní od ich prijatia